Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Kararı ile 01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23.65’inin (215,70 TL x % 23.65 = 51.01 TL/Gün) prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 2022/20 sayılı Genelgesini görmek için tıklayınız.

 

 

 

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişikler 11.11.2022 tarih ve 32010 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

 

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Sigortalılara;” ibaresi “İşveren tarafından;” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “altında” ibaresinden sonra gelmek üzere “sigortalılara” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Aile zammı” ibaresi “Sigortalılara aile zammı” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmelik değişikliğini görmek için tıklayınız.

  • 7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun 2 nci maddesi ile; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk Lirasını aşmayan kısmının istisna kapsamına alınarak  ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatlerin ücret olarak vergilendirileceği hükme bağlandı.
  • Ayrıca,  7420 sayılı Kanununda yer alan  “Geçici Madde 1” ile işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak yapılan ödemlerde gelir vergisi muafiyeti getirilmiştir. Söz konusu madde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz” şeklindedir.
  • 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu görmek için tıklayınız.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası tarafından 30 Ekim 2022-04 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen “Bireysel İş Hukuku, Toplu İş İlişkileri ve Sosyal Güvenlik Semineri” Sendikamızın da katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Antalya/Kemer’de gerçekleştirilen seminere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Özkan Avcı, TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şerefettin Güler ve KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar katıldı. Toplantıda ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürü Muammer Soylu, Şefler, Mutemetler ve KOOP-İŞ Sendikası Genel Merkez ve Şube Yöneticileri ile Sendikamız Kıdemli Baş Uzmanı Fatma Taşkın, Uzman Osman Adıgüzel, Uzman Yardımcısı T. Eymen Özben yer aldı.

Eğitim süresince devam eden toplantılarda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Astarlı, TOBB Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Muammer Soylu, Mutemet Murat Dakmaz, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü İkbal Özlem Özkan ve Sendikamız Kıdemli Baş Uzmanı Fatma Taşkın sunumlarını yaparak soruları cevaplandırdı. Seminer 4 Kasım 2022 tarihinde yapılan kapanış toplantısı ve teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

 

Hükümet, Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan “Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü (IV)” ile Kamu kurumlarındaki toplu iş sözleşmelerinin yemek yardımı maddesindeki metinleri aynı kalmak, geriye doğru hiçbir ödeme yapılmamak, ileriye doğru hüküm doğurmak kayıt ve şartıyla 15.10.2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinin yemek yardımı maddesinde yer alan yemek bedeli fiilen çalışılan günler için Net 55,00 (Elli beş) TL/Gün olarak belirlenmiştir.

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ekim 2022 indeks sayısının, Nisan 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Ekim 2022 indeks sayısının, Nisan 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %19,81 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olan %5’e %14,85 ilave edilerek 31.10.2022 tarihindeki ücretlere 01.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %19,81 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Başımız sağolsun.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 80 TL (Seksen Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 13.09.2022 gün ve 31952 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2022 indeks sayısının, Şubat 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Ağustos 2022 indeks sayısının, Şubat 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %26,97 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olan %5’e %21,97 ilave edilerek 31.08.2022 tarihindeki ücretlere 01.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %26,97 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.