Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Sendika, amacı doğrultusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer mevzuatın imkan verdiği her türlü muamele, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.

Bu muamele, faaliyet ve teşebbüslerin başlıcaları şunlardır;

 1. Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, toplu iş uyuşmazlıklarının doğmasını önlemek gayesi ile üyelerine tavsiyelerde bulunmak ve aracılık etmek,
 2. İşkolları Yönetmeliği’nde belirtilen tüm işkollarında, bu işkollarının gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin etmek için bu işkollarını temsilen resmi makamlarla, hakiki ve hükmi şahıslarla gereken her türlü temasları yapmak,
 3. İş uyuşmazlıklarında, ilgili makam ve mercilere, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak, temsilci göndermek, görüş bildirmek,
 4. Kanunun cevaz verdiği hallerde lokavt ilan etmek ve benzeri yetkileri kullanmak, lokavtı kaldırmak,
 5. Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacıyla ilgili milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak veya bunların toplantılarına katılmak, kanun ve milletlerarası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
 6. Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacıyla ilgili olarak basılı bülten, gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan her türlü yayımlar ve sair her türlü muamele, teşebbüs ve görevleri yapmak,
 7. Sendika mensuplarının ve üyesi Kamu İşverenleri personelinin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek, toplu iş sözleşmesi uygulamalarında yeknesaklığı sağlayacak seminer, kurs ve konferanslar tertiplemek, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisler kurmak veya bu tür tesislerin kurulmasına katkıda bulunmak, boş zamanlarını iyi ve nezih bir şekilde geçirmelerine imkânlar sağlamak,
 8. İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konulara ait sosyal mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenmek, görüş ve düşüncelerini ilgili merci ve makamlara duyurmak,
 9. Sendika amacının gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiraya vermek, bunlar üzerinden mevzuatla sınırlı olmak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunmak,
 10. Mevzuata aykırı olmamak üzere amacına uygun her türlü faaliyette bulunmak,
 11. Üyelerinin İş Hukukundan ve bu Anatüzükten doğan münasebetleri üzerinde koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
 12. Üyelerine her türlü adli ve hukuki müzaherette bulunmak
 13. Çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten, Toplu İş Sözleşmesinden ve üyelerinin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri dahilinde üyelerini temsil etmek ve bu münasebetle açılan davalarda husumete ehil olmak.