Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TARİHÇE

Sendikamız 25 Kasım 1968 tarihinde 274 Sayılı Sendikalar Kanunu hükümlerine göre Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarca (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü, Uçak Servisi A.Ş. Genel Müdürlüğü, D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü) taşımacılık işkolunda faaliyette bulunmak üzere Türk Taşıt İşverenleri Sendikası (TÜTİS) adı altında  faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Daha sonra, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununda yapılan değişiklik sonucunda sendikamızın faaliyet alanı genişlemiş, Ulaştırma Bakanlığı’nın tüm işkollarında faaliyette bulunmak üzere 06.07.1983 tarihinde yapılan 14.Olağan Genel Kurulunda aldığı bir kararla bu tarihten itibaren faaliyetini “Türk Ulaştırma Kamu İşverenleri Sendikası” adı altında yürütmeyi kararlaştırmıştır.

Sendikamıza o dönem faaliyette bulunan iki kamu işveren sendikasının (Demir Çelik Sanayi Kamu İşveren Sendikası ile Makine Kimya Kamu İşverenleri Sendikası) katılma kararı alması sonucunda,  Sendikamız 21.08.1985 tarihinde 17.Olağanüstü Genel Kurulunu toplayarak 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 27.maddesine göre bu sendikaların bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri ile sendikamıza katılmalarını kabul etmiştir. 23.10.1985 tarihinde toplanan 18.Olağanüstü Genel Kurulda ise, sendikamızın adı Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) olarak değiştirilmiş ve bu tarihten sonra faaliyetlerini bu ad altında devam ettirmiştir.

1983 yılında yürürlüğe giren 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 3.maddesi; uygulamada “Kamu İşveren Sendikaları” olarak ifade edilen sendikaları bu isimle ilk defa Kanun metnine almış ve Kamu İşveren Sendikalarının kurulması ile ilgili olarak yeni bir düzenlemeye yer vermiştir. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun 3.maddesinde “Kamu İşveren Sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz” istisnasına yer verilmiş, Kamu İşveren Sendikalarının tüzüklerine koyacakları hükümlerde birden fazla işkolunda toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri ve değişik işkollarında yer alan kamu işverenlerini üye olarak kaydedebilme imkanına sahip oldukları ifade edilmiştir.

Kanunun gerekçesinde ise “Devlet en büyük işverendir. Ancak, kamu kesiminde yıllık programlarda da amaçlanan doğrultuda kamu işverenlerine sendikalaşabilme imkanı sağlanması için hüküm getirilmiştir. Devletin her işkolunda Dernekler Kanununa göre yeterli sayıda işvereni bulup örgütlemesi mümkün olmadığından; Devlet işkollarıyla bağlı olmaksızın serbestçe Kamu İşveren Sendikaları kurabilecek, gerektiğinde tüm işkolları için kuracağı bir veya birkaç kamu işveren sendikasıyla kamu kesiminde ücretler ve sosyal yardımlar arasında adalet ve eşitlik sağlanabilecektir” ifadesine yer verilmiştir.

Yasa ve gerekçesinde ifade edilen düzenlemeler doğrultusunda Kamu İşveren Sendikaları Başbakanlığın 06.02.1986 gün ve 1986/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda teşkilatlanma çalışmalarını yürütmüşlerdir.

Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının tümü öngörülen program çerçevesinde TÜHİS, KAMU-İŞ ve TÜRK KAMU-SEN adı altında faaliyet gösteren Kamu İşveren Sendikalarına üye olmuşlardır. Böylece daha önce kamuda faaliyet gösteren Kamu İşveren Sendikalarının sayısı 12’den 3’e inmiştir. TÜRK KAMU-SEN, 1995 yılında yaptığı Genel Kurulda aldığı kararla KAMU-İŞ’e  katılmış ve Kamu İşveren Sendikalarının sayısı 2’ye inmiştir.

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikasının (KAMU-İŞ) 23 Kasım 2019 tarihinde yapılan 30. Olağan Genel Kurulunda 20 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Sendikamıza katılma kararı almış ve bu karar Sendikamızın 28 Kasım 2019 tarihindeki 31. Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Böylelikle Sendikamız tek Kamu İşveren Sendikası olmuştur