Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

AĞUSTOS 2023 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2023