Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Alt İşverenlerle İlgili Önemli Duyuru

ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

      04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

SENDİKAMIZ TÜHİS’İ YETKİLENDİRMEK İSTEYEN ALT İŞVERENLER BU ESAS VE USULLERE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRMEYİ YAPMASI VE GEREKLİ DİĞER BİLDİRİM VE İŞLEMLERİ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

AKSİ HALDE YÖNETMELİK HÜKMÜ GEREĞİNCE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ SENDİKAMIZ TÜHİS TARAFINDAN YÜRÜTÜLEMEZ VE SONUÇLANDIRILAMAZ.

 

ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE  

İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç

MADDE 1- Bu Esas ve Usullerin amacı; 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarından iş alan alt işverenin işyerlerinde çalışan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmesinin 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) veya Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)’nın alt işveren tarafından yetkilendirilmesinin şekline ve içeriğine ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Esas ve Usuller, 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak metinde yer verilecektir.) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkilendirmenin esasları

MADDE 3– 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak Kamu İşveren Sendikalarından birini yetkilendirecek olan alt işverenin;

a) 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde iş alması,

b) İhale konusu işçi ve  işyeri /işyerlerinin aynı ihale sözleşmesi kapsamında olması, aynı alt işverene ait birden çok ihale sözleşmesinin her biri için ayrı yetkilendirme yapılması,

c) İhale konusu işin 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren- alt işveren ilişkisi çerçevesinde olması,

d) İhale konusu işte alt işverenin çalıştırdığı işçilerin münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılıyor olması,

gerekmektedir.

Yetkilendirmede usul

MADDE 4- Yetkilendirme aşağıdaki usullere uygun olarak yapılacaktır:

a) 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yetki belgesinin alt işverene tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde alt işverenin kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilendirme belgesinin kamu işveren sendikasının kayıtlarına girdiği tarih, yetkilendirme tarihi olarak dikkate alınır.

b) Toplu iş sözleşmesinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması için, alt işveren;

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) üyesi kamu idarelerine ait işyerlerinde TÜHİS’i (TÜHİS üyesi kuruluşların listesi için http://www.tuhis.org.tr),

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) üyesi kamu idarelerine ait işyerlerinde KAMU-İŞ’i (KAMU-İŞ üyesi kuruluşların listesi için http://www.kamu-is.org.tr),

TÜHİS ve KAMU-İŞ üyesi olmayan diğer kamu idarelerinde ise TÜHİS veya KAMU-İŞ Sendikasından birini yetkilendirebilir.

Yetkilendirmenin şekli

MADDE 5- Yetkilendirme; alt işverenin yetkili organı veya alt işvereni temsile haiz kişiler tarafından Ek-1 de yer verilen “Yetkilendirme Belgesi” örneğine uygun olarak yapılır ve bu belge bir yazı ekinde yetkilendirilecek Kamu İşveren Sendikasına gönderilir.

Yetkilendirme belgesine eklenecek belgeler

MADDE 6- Aşağıda belirtilen belgeler;

– İhale sözleşmesi ve alt işverenlik sözleşmesinin  onaylı bir örneği,

– Yetkilendirme kapsamında yapılacak toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere ait iş sözleşmesinin onaylı birer örneği, (Aynı hükümleri ihtiva eden iş sözleşmelerinden bir örnek yeterlidir.),

– Yetkilendirme kapsamında yapılacak toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işçilerin unvan, ücret ve sosyal ödemelerini gösterir tablo (Bu tabloda aynı unvan, ücret ve sosyal haklara sahip olan işçiler toplamı bir arada gösterilebilir),

– Yetki veren kişi/kişilerin yetkili olduğuna dair kanıtlayıcı belgeler,

Ek-1’de yer alan yetkilendirme belgesine eklenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yetki belgesinin alt işverene tebliğ edildiği aşamada tebliğ yapan kişi tarafından tebligata dair bir belge verilmesi halinde bu belge veya fotokopisi de eklenir.

Yetkilendirmenin geçerliliği

MADDE 7- Kamu İşveren Sendikasının yetkilendirme süresi, yetkilendirmeye konu toplu iş sözleşmesinin imzalanması veya sonuçlanması ile sona erer.

Yetkilendirmede hata, eksik ve yanlış bilgi verme

MADDE 8- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile işbu esas ve usullere uygun olmayan veya süresinde yapılmayan yetkilendirmelere istinaden toplu iş sözleşmesi Kamu İşveren Sendikalarınca yürütülmez ve sonuçlandırılmaz.

Alt işveren, toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak kamu işveren sendikası tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında kamu işveren sendikasına vermek zorundadır.

Gerek alt işverenler ile taraf işçi sendikalarının gerekse ilgili kamu idarelerinin, yetkilendirilmiş Kamu İşveren Sendikasını eksik ya da yanlış bilgilendirmesi sonucunda doğabilecek her türlü zarar ve hak kayıplarından, eksik ya da yanlış bilgilendirme yapanlar sorumlu olurlar.

EK-1

YETKİLENDİRME BELGESİ

4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işveren…………….…ile……………………………….(Kamu kurum ve kuruluşunun ismi yazılacak) arasında imzalanan ………………………….. tarihli ihale sözleşmesi ile çalıştırılan ve işbu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden mevzuata istinaden T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen  …/…/20.. tarih, …………………….. sayılı ve …/…/20..[1]tarihinde tebliğ alınan yetki belgesi kapsamında bulunan işyeri/işyerlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesini 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yürütmek ve sonuçlandırmak üzere ………………………………..ANKARA adresinde faaliyet gösteren ………………………. SENDİKASI’nı 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve bu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden Esas ve Usuller çerçevesinde yetkili kıldım/kıldık.

Tarih

…./…/20…

Alt işveren/Temsilcisi

İmza

EKLER:[2]

 

1-

2-

3-

4-

 

[1] T.C.  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönderilen yetki belgesinin tebliğ alındığı tarih yazılacaktır.

[2]Bu Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinde sayılan belgeler ayrı ayrı belirtilecek ve kaçar sayfa olduğu her maddenin sonuna parantez içerisinde yazılacaktır.

EK 1 i indirmek için tıklayınız.

EK 1.doc.

EK 1.doc.