Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Yönetmelikler

 

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda öngörülen toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi usul ve esaslarını, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ile Kurum İdari Kurullarının teşkili ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplu Sözleşme Görüşmeleri

 

Toplu sözleşme görüşmelerine katılım

MADDE 3 – (1) Toplu sözleşme görüşmelerine, kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.

(2) Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler kurumlarca tespit edilir.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinde ihtiyaç duyulması halinde Kamu İşveren Heyeti Başkanınca uygun görülen Bakanlık ve kurumlarca belirlenecek temsilciler de Kamu İşveren Heyetine dahil edilebilir.

(4) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların toplam üye sayıları esas alınmak kaydıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşur.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki Heyet temsilcileri sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarınca belirlenir. Sendika ve konfederasyonlar, asıl üyenin herhangi bir sebeple toplu sözleşme görüşmelerine katılamaması halinde münhasıran o üyenin yerine toplantıya iştirak etmek üzere her bir asıl üye için aynı usul ile bir yedek üye belirler.

(6) Toplu sözleşme görüşmelerine, Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurumların temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her bir üye tarafından belirlenecek birer temsilci teknik heyet olarak katılabilir. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetince belirlenen teknik heyet üyelerinin sayısı onbeşi geçemez.

(7) Toplu sözleşme görüşmelerine katılacak Kamu İşveren Heyetine dahil kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkan ve üyeleri ile yedek üyeler görüşmelerin başlamasından en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirime ilgililerin elektronik iletişim adresleri de eklenir. Üçüncü fıkra uyarınca toplu sözleşme görüşmelerine katılması öngörülen temsilcilerde bu süre aranmaz.

 

Toplu sözleşme teklifleri

MADDE 4 – (1) Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme teklifleri Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil her bir konfederasyon temsilcisi, her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme teklifi ise o hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika temsilcisi tarafından hazırlanır.

(2) Her bir hizmet kolu itibarıyla en çok üyeye sahip ikinci sırada bulunan sendika da bu Yönetmeliğin 7 nci maddesini göz önünde bulundurarak bir toplu sözleşme teklifi hazırlar. Hazırlanan toplu sözleşme teklifi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca söz konusu sendikanın toplu sözleşme görüşmelerine davet edilmesi durumunda davet yazısının tebliğ tarihini takip eden gün Devlet Personel Başkanlığına teslim edilir.

(3) Teklifler, toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak ve elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına teslim edilir.

(4) Devlet Personel Başkanlığı, gelen teklifleri Kamu İşveren Heyeti üyelerine toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce elektronik ortamda sunar.

 

Toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti, son rakamı tek olan yıllarda ağustos ayının ilk iş günü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen yer ve saatte toplanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır.

(2) Toplantı yeri ve başlangıç saati, görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önce Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti üyelerine Devlet Personel Başkanlığınca yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında, genel ve hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların görüşülmesine ilişkin gündem ve çalışma usulü Devlet Personel Başkanlığına verilen teklifler esas alınarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanınca belirlenir.

(4) Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren toplu sözleşme teklifleri ile her bir hizmet kolunu ilgilendiren toplu sözleşme tekliflerinin topluca görüşülmesi suretiyle yürütülür. Belirlenen gündeme göre, kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin konfederasyon temsilcisi Başkan ve üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde ise o hizmet kolu itibarıyla en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi müzakereleri yürütmeye yetkilidir ve her bir temsilci sadece kendi teklifiyle ilgili görüş belirtebilir.

(5) Toplu sözleşme görüşmelerine, hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde ara verilir.

(6) Toplu sözleşme görüşmeleri, görüşmeler sonunda tek metin imzalanacağı ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabileceği hususu ile Kurula karar almak için tanınan azami süre de göz önünde bulundurularak uygun zamanda sonuçlandırılır.

(7) Toplu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyeti Başkanının sorumluluğunda yürütülür. Görüşmelerin yürütülmesine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek usul tartışmalarını gidermeye Kamu İşveren Heyeti Başkanı yetkilidir.

 

Toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması

MADDE 6 – (1) Toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili bölümleri için ise ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.

(2) Toplu sözleşme görüşmeleri sonunda kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar ile her bir hizmet koluna yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak ayrı bölümlerden ve tek metinden oluşan bir tutanak tutulur. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunu gösteren bu tutanak, her bir bölümü ayrı ayrı geçerli olmak üzere 4688 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenen toplu sözleşme, toplantı tutanağı veya tespit tutanağından oluşabilir.

(3) Bu tutanak, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin müzakere süreci ve alınan kararlar göz önünde bulundurularak toplu sözleşme görüşmelerinin bitimi tarihinde imzalanır.

(4) Bu tutanağın toplu sözleşme niteliğindeki bölümleri Resmi Gazete’de yayımlanır.

 

Toplu sözleşme görüşmelerine katılmama veya çekilme

MADDE 7 – (1) Toplu sözleşme görüşmelerine katılmama veya görüşmelerden çekilme halinin gerçekleşmesi için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyon veya sendika temsilcisinin bu yöndeki irade beyanı esastır. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyon veya sendika temsilcisinin katılmama veya çekilme şeklinde bir irade beyanı olmamakla birlikte, ilgili temsilcinin görüşmelerde bulunmaması sebebiyle müzakerelerin yürütülememesi sonucunun doğması halinde Kamu İşveren Heyeti Başkanı, ilgili konfederasyon veya sendika temsilcisinin görüşmelerden çekilmiş bulunduğuna karar verir ve bu durum bir tutanak ile tespit edilir.

(2) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanlığı sıfatını haiz konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde Heyet Başkanlığı yetkisi, en çok üyeye sahip ikinci sırada bulunan konfederasyon temsilcisi tarafından kullanılır. Müzakerelere ikinci sırada bulunan konfederasyon temsilcisinin teklifi üzerinden devam edilir.

(3) Her bir hizmet kolu itibarıyla en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikası tarafından belirlenecek temsilcinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde aynı hizmet kolunda en fazla üyeye sahip ikinci sırada bulunan kamu görevlileri sendikası temsilcisi Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil edilir. Müzakerelere ikinci sırada bulunan sendika temsilcisinin teklifi üzerinden devam edilir.

(4) Bu madde hükümlerine göre toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya ve imzaya yetkili konfederasyon veya sendika temsilcilerinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerden çekilmesi halinde kamu görevlilerine takip eden iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uyuşmazlık ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

 

Uyuşmazlık hali

MADDE 8 – (1) Uyuşmazlık hali, toplu sözleşme görüşmeleri sonunda toplantı tutanağı veya tespit tutanağı düzenlenmesidir.

(2) Kamu görevlilerinin geneli ve her bir hizmet koluna yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı imzalanır. Toplantı tutanağının kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, her bir hizmet koluna yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili sendika temsilcisi tarafından imzalanır. Toplantı tutanağını kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı imzalar.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda anlaşma sağlanamaması ve toplantı tutanağının imzalanamaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulur.

(4) Toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanan ilgili her bir bölümüne ilişkin müzakere sonucunu gösteren toplantı veya tespit tutanağı, 6 ncı maddede öngörülen tutanak içerisinde diğer bölümlerden bağımsız olarak geçerli olmak üzere yer alır ve tutanağın düzenlenme tarihinde imza edilir veya düzenlenir.

 

Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma

MADDE 9 – (1) Toplu sözleşme görüşmeleri sonunda toplantı tutanağı imzalanmasından veya tespit tutanağı düzenlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde toplu sözleşme görüşmelerinin ilgili bölümüne ilişkin tutanağı imzalamaya yetkili olanlar, taraf oldukları bölüm için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir.

(2) Toplantı tutanağı, başvuru sırasında Kurula sunulur.

(3) Tespit tutanağı düzenlenmiş uyuşmazlıkla ilgili olarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulması halinde ise tespit tutanağı Devlet Personel Başkanlığınca Kurula sunulur.

(4) Toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine takip eden iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar, genel hükümlere göre belirlenir.

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili

MADDE 10 – (1) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye,

b) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,

c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

ç) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

d) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (ç) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

olmak üzere onbir üyeden oluşur.

(2) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilecek üyeler ile konfederasyonlarca belirlenecek üyeler ve önerilen öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından iki hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Devlet Personel Başkanlığı, konfederasyonlarca önerilen öğretim üyelerini Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa bildirir.

(4) Bakanlar Kurulunca seçilen Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkanı ve üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkanı ve her bir üyesi için seçilmesi, belirlenmesi veya görevlendirilmesindeki usul ve esaslara göre birer yedek üye tespit edilir.

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun çalışma usulü

MADDE 11 – (1) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kurula son başvuru tarihini takip eden gün, Başkanın çağrısı üzerine Başkanın belirleyeceği yerde çalışmalarına başlar.

(2) Kurul, Başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır.

(3) Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır.

(4) Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağını inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.

(5) Kurul, yapılan başvuruları beş gün içinde inceler ve kararını verir.

(6) Kurul, ihtiyaç duyması halinde tarafları dinleyebilir.

(7) Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(8) Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.

(9) Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

(10) Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

(11) Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Personeli Danışma Kurulu

Kamu Personeli Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler önerilmesi amacıyla, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur.

(2) Kamu Personeli Danışma Kuruluna gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir.

(3) Kamu Personeli Danışma Kurulu, her yıl mart ve kasım aylarında Kurul Başkanının belirleyeceği yerde toplanır. Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

(4) 4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen toplu sözleşme konularının ve kurumsal konuların dışında kalan kamu yönetimini ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Danışma Kurulunda değerlendirilir.

(5) Toplantı gündemi Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı gündemi ile varsa gündeme ilişkin komisyon raporları ve diğer belgeler toplantı tarihinden beş gün önce Kurul üyelerine ve diğer katılımcılara bildirilir.

 

Kamu Personeli Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu:

a) Kamu personel sistemine ilişkin politikaların oluşumuna katkıda bulunmak,

b) Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu yönetimi arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

c) Kamu personel sistemi ve kamu yönetimi teşkilatlanması ile ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, görüş oluşturmak,

ç) Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katılımda, kamu personel sisteminin gelişimi konusunda taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

d) Modern kamu yönetimi ilkelerine ve yönetime katılma anlayışına uygun çalışmalar yapmak,

e) İhtiyaç duyulması halinde belli konularda çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini önermek,

ile görevlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurum İdari Kurulu

Kurum İdari Kurulu

MADDE 14 – (1) Kurum İdari Kurulu, her kurum bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşur.

(2) Kurum İdari Kurulu toplantıları her yıl nisan ve ekim aylarında Kurul Başkanının belirleyeceği tarihte yapılır.

(3) Kurum İdari Kurulu, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında üst yöneticiye görüş bildirir.

(4) Kurum İdari Kurullarında kurumsal nitelik taşımayan, kurum içi karar ve uygulamalarla çözülme imkanı bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye niteliğinde kararlar alınabilir.

(5) Kurum İdari Kurullarında alınan kararlar kurum içi uygun araçlarla personele duyurulur.

(6) Temsilcileri Kurum İdari Kuruluna katılacak sendikanın belirlenmesinde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca o kurumda 15 mayıs tarihi itibarıyla yapılan sendika üye sayılarının belirlenmesine ilişkin tespit esas alınır. Bu tespite göre o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcileri takip eden ekim ve nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısına katılır. Yıl içerisinde sendika üye sayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz.

(7) Sendikalar, Kurula katılacak temsilci sayısı kadar yedek temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üye iştirak eder.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 15 – (1) 9/11/2001 tarihli ve 24578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2012 ve 2013 yılları için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012 ve 2013 yıllarında kamu görevlilerine uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir aylık süreyi aşmamak kaydıyla Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen tarihte başlanır.

(2) Bu toplu sözleşme görüşmeleri, başladığı tarihten itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararının alınması da dahil olmak üzere otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Bu toplu sözleşme görüşmelerinde görüşmelere hazırlık aşamasına ilişkin süreler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte öngörülen usul şartlarına uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.