Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Yönetmelikler

 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik(1)

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN
GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

Madde 1- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

HİZMET KOLLARININ BELIRLENMESI, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4– Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

(Ek:RG-19/3/2002-24700) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5– Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- (Değişik:RG-3/5/2012-28281)

Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.

_______________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” iken, 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

 

01. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

 1. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,
 2. Başbakanlık,
 3. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Kalkınma Bakanlığı,
 4. Hazine Müsteşarlığı,
 5. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Ekonomi Bakanlığı,
 6. Sayıştay Başkanlığı,
 7. Danıştay Başkanlığı,
 8. Yargıtay Başkanlığı,
 9. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Türkiye İstatistik Kurumu,
 10. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
 11. Adalet Bakanlığı,
 12. İçişleri Bakanlığı,
 13. Dışişleri Bakanlığı,
 14. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,
 15. Maliye Bakanlığı,
 16. (Mülga:RG- 20/9/2003-25235)
 17. (Mülga:RG- 20/9/2003-25235)
 18. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 19. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Avrupa Birliği Bakanlığı,
 20. Devlet Personel Başkanlığı,
 21. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 22. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
 23. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 24. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 25. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,
 26. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) ÇASGEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
 27. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 28. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
 29. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,
 30. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
 31. (Mülga:RG-19/3/2002-24700)
 32. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,
 33. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 34. Rekabet Kurumu Başkanlığı,
 35. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 36. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Spor Genel Müdürlüğü,
 37. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,
 38. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,
 39. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,
 40. Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,
 41. (Mülga:RG-19/3/2002-24700)
 42. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 43. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 44. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 45. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 46. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,
 47. Şeker Kurumu Başkanlığı,
 48. (Ek:RG- 25/12/2002-24974) Kamu İhale Kurumu,
 49. (Ek:RG-06/08/2005-25898) (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,
 50. (Ek:RG-02/11/2005-25984) Gelir İdaresi Başkanlığı,
 51. (Ek:RG-27/3/2010-27534) Türkiye Adalet Akademisi,
 52. (Ek:RG-27/3/2010-27534) (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 53. (Ek:RG-24/4/2011-27914) TMSF – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,
 54. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Gençlik ve Spor Bakanlığı,
 55. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,
 56. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
 57. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

02. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

 1. Milli Eğitim Bakanlığı,
 2. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,
 3. (Mülga:RG-19/3/2002-24700)
 4. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,
 5. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,
 6. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
 7. Üniversiteler,
 8. Yüksek Teknoloji Enstitüleri,
 9. Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

 

03. Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 1. Sağlık Bakanlığı,
 2. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
 3. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 4. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,
 5. (Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)
 6. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 7. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 8. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 9. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 10. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)
 11. (Ek:RG-27/3/2010-27534) (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 12. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 13. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu,
 14. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
 15. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 16. Yerel Yönetim Hizmetleri
 17. İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,
 18. Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,
 19. Yerel Yönetim Birlikleri,
 20. Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

 

05. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

 1. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
 2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,
 3. T.R.T. Genel Müdürlüğü,
 4. (Mülga ibare:RG-12/05/2006-26166) (…),
 5. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,
 6. P.T.T. Genel Müdürlüğü,
 7. Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

 

06. Kültür ve Sanat Hizmetleri

 1. (Değişik:RG- 20/9/2003-25235) Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 2. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,
 3. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
 4. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,
 5. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,
 6. Türk Dil Kurumu Başkanlığı,
 7. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,
 8. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,
 9. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı

 

07. Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

 1. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 2. Karayolları Genel Müdürlüğü,
 3. (Mülga ibare:RG-02/08/2005-25894)
 4. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
 5. (Değişik:RG-24/4/2011-27914) İLBANK – İller Bankası Anonim Şirketi,
 6. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 7. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
 8. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 9. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 10. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
 11. (Ek:RG-27/3/2010-27534) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
 12. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
 13. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
 14. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

08. Ulaştırma Hizmetleri

 1. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
 2. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
 3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
 4. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 5. (Ek:RG-27/3/2010-27534) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

 

09. Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

 1. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 2. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 3. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,
 4. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 5. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
 6. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
 7. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü,
 8. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
 9. Orman Genel Müdürlüğü,
 10. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
 11. (Ek:RG-3/5/2012-28281) Türkiye Su Enstitüsü

 

10. Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

 1. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 2. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
 3. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,
 4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 5. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 6. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
 7. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,
 8. (Mülga:RG-3/5/2012-28281)
 9. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
 10. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,
 11. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 12. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
 13. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,
 14. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 15. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,
 16. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 17. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 18. (Değişik:RG-27/3/2010-27534) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
 19. (Değişik:RG-3/5/2012-28281) Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 20. TEDAŞ Genel Müdürlüğü,
 21. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,
 22. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 23. Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 24. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 25. (Ek:RG- 20/9/2003-25235) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 26. (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 27. Savunma Sanayii Müsteşarlığı,
 28. Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 29. (Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 30. (Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 31. (Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 32. (Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 33. (Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 34. (Ek:RG-19/3/2002-24700) (Mülga:RG-27/3/2010-27534)
 35. (Ek:RG-27/3/2010-27534) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

 

11. Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı,
 2. Vakıflar Genel Müdürlüğü